O NAMA

Javno poduzeće Broting, za inženjering, organizaciju javnih radova i usluga, pravni je slijednik Fonda u stambeno komunalnom gospodarstvu te obavlja više aktivnosti iz oblasti komunalnih djelatnosti u općini Čitluk.

Rad Javnog poduzeća nadzire Nadzorni odbor, kojeg je imenovala Skupština društva - Općinski Načelnik dana 12. prosinca 2018..godine pod brojem:02-05-2999/4-18 imenovala na mandat od četiri godine. 

U skladu sa Planom i programom rada J. P. BROTING kojeg je donijela skupština Javnog poduzeća – Općinski Načelnik, realizirani su brojni projekti kao i održavanje javnih dobara.

Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, tj. pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na općine,  naselja i sl. Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba i dužnosti fizičkih ili pravnih lica koja obavljaju ovu djelatnost su:

-          Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti

-          Osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti

-          Poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

Komunalne djelatnosti dijelimo na:

-          djelatnosti  individualne potrošnje

-          djelatnosti zajedničke potrošnje

Djelatnosti individualne potrošnje koristi poznati , individualni potrošač koji se može  pojedinačno utvrditi i  od koga se određene komunalne usluge neposredno naplaćuju po utvrđenom stanju potrošnje. To su komunalne usluge tipa: potrošnja vode, odvoz otpada, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i sl.

Djelatnosti zajedničke potrošnje koristi cijelo društvo, svaki član zajednice na cijelom području općine i ovdje se točno određeni korisnik ne može utvrditi, odnosno, korisnik je svaki član društva. Komunalne djelatnosti zajedničke potrošnje su:

-          održavanje javne rasvjete ( el. energija, održavanje stupova, zamjena rasvjetnih tijela

-          odvodnja atmosferskih voda ( ulična kanalizacija, slivnici, propusti, otvoreni odvodni kanali, vodena korita)

-          javni gradski prijevoz (autobus, taxi – uređenje parkinga i stajališta)

-          održavanje javnih površina (zelene površine, dječja igrališta, pješačke zone-nogostupi. trgovi, parkovi, javne prometne površine – ulice i parkinzi, horizontalna i vertikalna prometna signalizacija, “krpanje” rupa i oštećenja, postavljanje rubnika, održavanje puteva u smislu zimske službe ili drugih nepogoda (poplava, odron),  postavljanje i održavanje urbane opreme (koševi za smeće, postavljanje klupa, natpisnih ploča ulica i putokaza, održavanje drveća u drvoredima, hortikulturno uređenje, ukrašavanje grada prilikom državnih praznika, Božića ili sličnih prigoda?)

-          održavanje površina pod objektima od zajedničke koristi koji su oslobođeni  plaćanja komunalne naknade ( vatrogasci, civilna zaštita, crkve, objekti socijalne i zdravstvene  zaštite , predškolskog i školskog odgoja, humanitarnih organizacija, političkih stranaka, objekata vodoopskrbe, sporta. Gospodarskih zgrada na poljoprivrednom gospodarstvu, te ostalih objekata koji su oslobođeni plaćanja.)

-          održavanje ne razvrstanih cesta (ne razvrstane ceste su površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a  koje su pristupačne većem broju korisnika i koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa npr. u javne ceste, gradske ulice i sl. Pod održavanjem ovih površina, dakle, podrazumijeva se čišćenje raslinja, nasipavanje, održavanje jaraka i kanala za odvodnju oborinskih voda, propusta i sl.)

-          odlaganje komunalnog otpada (podrazumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada, održavanje te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa, te saniranje “divljih” odlagališta)

-          održavanje: tržnice, groblja, dimnjačarskih poslova ukoliko to bude došlo pod nadležnost Fonda

 • Održavanje kanalizacije
 • Održavanje slivnika i propusta
 • Održavanje otvorenih odvodnih kanala
 • Održavanja stalnih i povremenih vodnih korita

Održavanje lokalnih cesta je obzirom na duljinu cesta kao i na njihovu starost vrlo zahtjevan posao. Ukupna duljina lokalnih cesta je 126,1 km, a od toga je 44,5 km makadamske ceste.
Na zahtjev Mjesnih zajednica pomažemo u popravci i nerazvrstanih asfaltiranih ili makadamskih cesta. Za izgradnju priključnih cesta u mjesnim zajednicama na lokalne ceste Općina Čitluk i Broting sufinanciraju zavisno od mogućnosti.

 • Popravljanje i krpanje asfaltnog sloja
 • Održavanje nerazvrstanih lokalnih cesta
 • Horizontalna i vertikalna signalizacija
 • Zimska služba

Programom održavanja javnih površina obuhvaćeni su centralni dijelovi naselja Čitluk uz glavnu prometnicu sa pripadajućim javnim površinama i dionica glavne ceste u Međugorju sa nogostupima. Ovim programom je obuhvaćeno održavanje cestovnog pojasa (pometanje i čišćenje), dok je u Čitluku ovim programom obuhvaćeno i održavanje zelenih površina i drvoreda.
Ove poslove najvećim dijelom obavlja JKP BROĆANAC Čitluk temeljem godišnjeg ugovora dok se naplata osigurava najvećim dijelom od sredstava komunalne naknade po osnovu stambenog prostora.
Za neke poslove koji nisu predmet redovitog održavanja, prema potrebi angažiramo kooperante ili neuposlene osobe.
Proširenje obuhvaća održavanja javnih površina prati i proširenje uređenih površina i raskrižja. Nakon izgradnje nogostupa ili uređenja zelenih površina i drvoreda u naseljima potrebno je iste i održavati. Do sada su 6 zelene površina sa automatskim zalijevanjem priključenih preko vodomjera na vodovodnu mrežu (park kod groblja u Čitluku, raskrižje za Mostar, Trg žrtava domovinskog rata, raskrižje u Međugorju, kružni tok kod Lovačkog doma i na Tromeđi).

 • Održavanje i naplata javnih parkinga
 • Čišćenje trgova,ulica i nogostupa
 • Održavanje zelenih površina i grasskog zelenila
 • Postavljanje i održavanje urbanog mobilijara (klupe, dječija igrališta i sl.)
 • Održavanje objekata
 • JKP
 • Taxi
 • Održavanje pješačkih i rekreacijskih zona
 • Održavanje dječijih igrališta

Najveći dio troškova održavanja odnosi se na plaćanje utrošene energije za javnu rasvjetu. JP BROTING troškove utroška energije javne rasvjete plaća za 43 mjerna mjesta, koji se uglavnom nalaze u Čitluku, Međugorju i Bijakovićima.

 • Pokrivanje troškova električne energije
 • Održavanje stupova i rasvjetnih tijela

Radovi na javnim objektima su radovi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju ili adaptiranje istih a financiraju se vlastitim sredstvima iz komunalne naknade, uz potporu općine i iz raznih programa  nadležnih ministarstava te fondacija.

Sportski objekti i drugi objekti kojima upravlja općina:

 • Stadion
 • Sportska dvorana
 • Spomenička baština
TOP JP Broting